Меню

Русский выбор страны
Статьи по темеНаукові дослідження → Вплив препаратів антиоксидантної дії на клініко-біохімічне прояв гострого асептичного запалення
Наукові дослідження

Вплив препаратів антиоксидантної дії на клініко-біохімічне прояв гострого асептичного запалення

Постановка проблеми. Запальні реакції при хірургічній патології мають широке розповсюдження і є патогенетичною основою хвороб. Згідно з сучасними уявленнями, запалення розглядається не тільки як місцевий процес, а також як одна з форм запальної реакції організму на патогенні збудники і подразники. При цьому вважається, що однією з найлабільніших систем організму, здатних реагувати на будь-які зміни, є система перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантна система (АОС), які відповідають за прооксидантно-антиоксидантну рівновагу.

крсАналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Аналіз і синтез даних літератури, а також результати попередніх власних досліджень дозволяють стверджувати, що антиоксидантні системи у своїй сукупності мають значну буферну ємкість (1-4). За умов легких і нетривалих напружень посилення перекисного окислення ліпідів блокується ними і зовні не проявляється. Лише за тяжкого і тривалого стану напруження, яке веде до патології, резервна міцність антиоксидантних систем уже недостатня для повної компенсації посиленого перекисного окислення ліпідів; співвідношення змінюється на користь прооксидантних факторів і окислювальна деструкція вносить таким чином свій вклад у розвиток патологічного процесу.

Мета досліджень та методи їх проведення. Очевидно, є підстави розглядати активацію перекисного окислення ліпідів як компонент запальної реакції. Недостатність антиоксидантних механізмів сприяють розвитку цієї реакції, збільшують її вираженість. Тому метою нашої роботи було вивчення впливу препаратів антиоксидантної дії на перебіг гострого асептичного запалення на клінічному, біохімічному і цитохімічному рівнях. Дослідження проведені на 8-ми лабораторних тваринах (статевозрілі білі миші, масою 20-22 г), із яких було сформовано 2 групи по 4 тварини у кожній. Першій групі тварин (дослідній) парентерально застосовували селеніт натрію в 5%-ому розчині глюкози (0,003 мг) + сумарний інтерферон (0,5 мл) + токоферол (0,2 мл). Другій групі тварин (контрольній) вводився лише 5%-ий розчин глюкози. Субстанції вводили внутрішньом’язово тричі з інтервалом 48 годин (3). Після останнього введення препарату в усіх тварин викликали гостре асептичне запалення за стандартною методикою відтворення гострого набряку запалення, вводячи флогогенний агент субплантарно (5). За лабораторними тваринами здійснювався клінічний нагляд та відбір зразків крові для біохімічних і цитохімічних досліджень. У зразках крові визначали активність каталази та кисеньактивуючу здатність нейтрофілів за НСТ-тестом (5). Після декапітації під ефірним наркозом у гомогенатах селезінки і печінки вивчали вміст малонового діальдегіду (МДА) та визначали активність супероксиддисмутази (СОД) (5). Отримані результати статистично обробляли з використанням критерія Стьюдента.

Результати досліджень. Результати визначення окремих біохімічних показників у крові лабораторних тварин наведені у табл. 1. Згідно з отриманими даними, застосування препаратів антиоксидантної та імуномодулюючої дії призводило до незначного підвищення активності каталази (на 5,5%) та кількості позитивно реагуючих нейтрофільних гранулоцитів у НСТ-тесті (на 7,7%). Ці показники недостовірно відрізнялися від аналогічних у контрольній групі тварин. Після субплантарного введення флогогенного агента і, як наслідок, розвитку гострого асептичного запального процесу, клінічно реєстрували утворення запального набряку. Об’єм лапи по гомілковий суглоб при цьому досягав 13,0±0,84 мм у дослідній і 15,0±0,84 мм у контрольній групах тварин (р>0,05).

У цей період у крові відмічали деяке зменшення активності каталази у дослідних тварин і аварійний викид даного ферменту у кров контрольних мишей. У перший день розвитку гострого набряку-запалення відмічено активацію оксидаз нейтрофілів (так званий респіраторний вибух) і, відповідно, збільшення генерації біологічно активних форм кисню. Про це свідчить різке збільшення кількості позитивно реагуючих нейтрофілів у НСТ-тесті в контрольних тварин (на 25,2 %). Очевидно, екзогенне надходження препаратів з антиоксидантними властивостями інгібує активність нейтрофілів (дослідна група). Максимальних об’ємів набряк досягав до 3-ї доби розвитку запального процесу. Проміри лапи збільшувалися до 15,7±0,42 мм у дослідних і 20,0±0,84 мм - у контрольних (р<0,01). У цей період спостерігалася тенденція до пригнічення активності каталази (у 1,2 раза - дослід і 1,4 раза - контроль). Динаміка кисеньактивуючої здатності нейтрофілів фактично не змінювалася.

На третю добу (в момент максимального розвитку набряку) тваринам проводилася декапітація під ефірним наркозом, а в гомогенатах селезінки і печінки проводились дослідження вмісту одного із найтоксичніших продуктів перекисного окислення ліпідів - малонового діальдегіду та активності ферменту першого ешелону антирадикального захисту - супероксиддисмутази. Отримані дані біохімічних досліджень наведені.

Встановлено, що превентивне використання препаратів антиоксидантної й імуномодулюючої дії перед розвитком гострого асептичного запалення зменшує вміст МДА на 25,1% у тканинах селезінки і на 20,2% - у печінці лабораторних тварин. Разом із цим зростала активність селен-залежної супероксиддисмутази на 25,0% у клітинних мембранах селезінки і на 23,1% - у печінці.

Таким чином, попереднє застосування антиоксидантних препаратів в умовах гострого асептичного запалення стимулює механізми антирадикального захисту, інгібує кисеньактивуючу здатність нейтрофільних гранулоцитів, зменшує вміст токсичних продуктів перекисного окислення ліпідів і проявляє деяку антиексудативну дію, що виявляється клінічно.

  •  
    1. БІБЛІОГРАФІЯ
  • Іздепський В.Й., Киричко Б.П., Панасова Т.Г. Роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи в патогенезі запальних процесів у тварин // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2004. - №3. - С. 93-98.
  • Киричко Б.П. Показатели липопероксидации и антиоксидантной системы при острых асептических и гнойных воспалительных процессах у крупного рогатого скота // Актуальные проблемы вет. хирургииТр. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию УГАВМ. - Троицк, 2004. - С. 63-65.
  • Квачов В.Г., Сокирко Т.О. Антирадикальні механізми імуномодулюючої дії інтерферону, β-каротину та селеніту натрію // Ветеринарна біотехнологія.-2002. - Бюл. №2 - С. 96-101.
  • Попова Е., Сокирко Т. Вільнорадикальні процеси: біологічна та патогенетична роль // Вет. медицина України. - 1997. - №2. - С. 16-18.
  • Посібник з експериментально-клінічних досліджень у біології та медициніБеркало Л.В., Бобович О.В., Боброва Н.О. та ін. - Полтава, 1997. - 271 с.

Автор: Киричко Б.П., кандидат ветеринарных наукРассказать об этой статье: 
Другие статьи в разделе: Наукові дослідження
Еколого-зоогеографічні особливості турунів (Coleoptera, Carabidae) агроценозів і природних біотопів Полтавщини - Постановка проблеми. Вивчення польових турунів Полтавщини було розпочато нами у сімдесяті роки минулого століття у зв'язку з ентомологічної оцінкою безвідвальної обробки грунту, яка повсюдно впроваджувала...
Вплив вологості зерна на посівні якості насіння - Існуючі методи визначення травмування зерна не дозволяють простежити зміни структури внутрішніх тканин зернівок, що найбільшою мірою визначає здатність насіння проростати і давати нормальне продуктивне рослина....
Агроекономічна ефективність лісомеліорації - В агропромисловому комплексі в останні роки проходять руйнівні процеси, які спричиняють до значного зниження рівня виробництва сільськогосподарської продукції. Виснажуються рілля та інші земельні угі...
Уреазна активність бобів сої при термо обробці - Уреаза - фермент класу гідролаз шифр (3.5.1.5), що за системною ознакою мав назву „сечовина - амідогідролаза“. Це високо специфічний фермент, що має властивість розщеплювати амід амінооцтової кислоти з утворення...
Алелопатія, формування високопродуктивних агрофітоценозів в овочівництві - Алелопатія - це взаємний вплив рослин, що входять до складу фітоценозу, зумовлений виділенням ними в навколишнє середовище фізіологічно активних речовин. Явище алелопатії враховують в овочівництві при ро...
Сучасний стан селекційно-генетичних досліджень гороху - Певний інтерес для селекції представляють форми гороху з детермінантним типом росту стебла, або з обмеженою кількістю продуктивних вузлів [1,13,14]. Вперше така форма гороху була отримана Поповою І.А. в 1972 році та н...
Генетика і селекція гречки - Тип квітки і сумісність схрещувань Генетичний механізм гетеростилії вперше вивчений на примулі Бетсоном і Грегорі в 1905 р. Довгостовпчастість (Д) рецесивна по відношенню до короткостовпчастості (К). Рослини Д-т...
Рубцева ферментація і жіросінтезірующая функція молочної залози корів у період завершення лактації - Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. Численні дослідження вітчизняних і закордонних авторів свідчать про підвищення жирності молока наприкінці лактації у корів. Однак, за ...
Роль перекисного окислення ліпідів у крові тварин серед механізмів токсичної дії нітрату натрію - Постановка проблеми. Пропонується розгляд нового рішення актуальної наукової проблеми - дослідження токсичної дії нітрату натрію на організм тварини. В експериментах на 25-ти білих статевозрілих щурах сам...
Фотогалереи
биопро
зерно